Intepretasi Ayat-ayat Teologis Muḥammad al-Shawkānī tentang Manusia, Wahyu, dan Iman

Main Article Content

Abd Kholid

Abstract

The article examines the typological category of Muḥammad al-Shawkānī’s “theological product”, which cannot be categorized as a part of Sunnī. This view is held by Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī and Muḥammad ‘Alī Ayāzī. Al-Dhahabī concludes that al-Shawkānī’s theological thought is seen as being Sunnī, but his work, Fat al-Qadīr, is classified as Zaydiyya. Ayāzī, on the other side, says that al-Shawkānī’s theology tends to be more similarly rational to Zaydiyya and Mu‘tazilah. The author seeks to discuss the issue by exploring al-Shawkānī’s interpretation of theological verses on free will, predestination, and the relevance of revelation and human’s ratio. This study finds that al-Shawkānī’s theological arguments tend to be closely similar to Ahl al-Sunnah’s theological doctrines compare to that of Mu‘tazilah and Zaydiyya, although he surroundedly grew up among the very rational Zaydiyya. It can be observed, for instance, in his view of human’s deeds, which clearly indicates him as having a close position to the thought of Māturidiyya Bukhāra. In terms of the relevance of human’s ratio and the function of revelation, al-Shawkānī’s theological arguments are harmonious with Ash‘ariyya’s ideology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kholid, Abd. “Intepretasi Ayat-Ayat Teologis Muḥammad Al-Shawkānī Tentang Manusia, Wahyu, Dan Iman”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 7, no. 1 (June 2, 2017): 172–198. Accessed October 6, 2022. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/177.
Section
Articles

References

Allah, Aḥmad ‘Aṭiyyat. al-Qāmūs al-Islāmī, Vol. 4. Kairo: al-Nahḍah al-Miṣrīyah, 1976.

Arief, Ahmad Fahmi. “Pemikiran Politik dalam Tafsīr Fatḥ al-Qadīr”. Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.

Ash‘arī (al), Abū al-Ḥasan b. Ismāil. al-Luma‘ fī al-Radd alā Ahl al-Zāigh wa al-Bida‘. Mesir: Maṭba‘at al-Munīr, 1955.

Ash‘arī (al), Abū al-Ḥasan b. Ismāil. Maqalāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn. Beirut: al-Maktabah al-Miṣrīyah, t.th.

Ayāzī, al-Sayyid Muḥammad ‘Alī. al-Mufassirūn: Ḥayātuhum wa Manhajuhum. Teheran: Muassasah al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1373 H.

Bayḍāwī (al), Abū al-Khayr ‘Abd Allah b. ‘Umar. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl, Vol. 1. Beirut: Dār Adir, 2001.

Bazdāwī (al), Muḥammad. Kitāb Uṣūl al-Dīn. Kairo: al-Maktab al-Azharīyah li al-Turāth, 2003.

Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā’il. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 3. Kairo: Maṭba‘at al-Salafīyah: t.th.

Dhahabī (al), Muḥammad Ḥusayn. al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Ghālī (al), Balqāsim. Abū Manṣūr al-Māturīdī Ḥayaātuh wa Arāuh al-‘Aqdiyah. Tunis: Dār al-Turkī li al-Nashr, 1989.

Hilāl, Ibrāhīm Ibrāhīm. Wilāyat Allah wa Ṭarīq Ilāhī. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.th.

Jabbār (al), Al-Qāḍī ‘Abd. Tanzīh al-Qur’ān ‘an al-Maṭā‘in. Beirut: Dār al-Nahḍah al-Ḥadīthah, t.th.

Khālidī (al), Sarah ‘Abd al-Fattāḥ. Ta‘rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn. Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.

Ma’lūf, Louis. al-Munjid. Beirut: Dār al-Mashriq, t.th.

Māturīdī (al), Abū Manṣūr. Kitāb al-Tawḥīd. Beirut: Dār Sader, t.th.

Naysābūrī (al), Abū al-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 2. Riyad: Dār Ṭayybah, 2006.

Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. Mafātiḥ al-Ghayb, Vol. 18. Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Ruslih, Nasrun. “Konsep Ijtihad al-Shāwkanī dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum di Indonesia”. Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Ṣubḥī, Aḥmad Maḥmud. al-Imām al-Mujtahid Yaḥyā b. Ḥamzah wa Arā’uh al-Kalāmīyah. t.t.: Manshurāt al-‘Aṣr al-Ḥadīth, 1990.

Shahrastānī (al), Muḥammad ‘Abd al-Karīm b. Abī Bakr. al-Milal wa al-Niḥal. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Shawkānī (al), Muḥammad b. ‘Alī. Adab al-Ṭalab wa Muntahā al-Arab. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.

-----. al-Badr al-Ṭāli‘ bi Maḥāsin Man ba‘d al-Qarn al-Sābi‘, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1998.

-----. al-Durr al-Naḍīd fī Ikhlāṣ Kalimat al-Tawḥīd. t.t.: Dār Ibn Ḥuzaymah, 1414 H.

-----. al-Fatḥ al-Rabbānī min al-Fatāwā al-Imām al-Shawkānī, Vol. 1. Yaman: Maktabat al-Jayl al-Jadīr, t.th.

-----. al-Quṭr al-Walī alā Ḥadīth al-Walī, Ibrāhīm Ibrāhīm Hilāl (ed.). Kairo: Maṭba‘ah Ḥisān, 1979.

-----. al-Risālah al-Salafīyah. Kairo: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1993.

-----. Irshād al-Thiqqāt ilā Ittifāq al-Sharā’i‘ alā al-Tawḥīd wa al-Ma‘ād wa al-Nubuwwāt. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1984.

-----. Kitāb al-Fatḥ al-Rabbānī min al-Fatāwā al-Imām al-Shawkānī, Abū Maṣ‘ab Muḥammad Ṣubḥī (ed.), Vol. 1. Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadīr, t.th.

-----. Tafsīr Fatḥ al-Qadīr. Beirut: Dār al Kitab al-‘Arabī, 2001.

-----. Kitāb al-Sāil al-Jarar al Mutaddafiq ‘alā Ḥadāiq al-Azhār, Muḥammad Ibrāhim Zāyid (ed.), Vol. 1. Kairo: Lajnat al-Turāth al-Islāmī, 1988.

Sulaymān, Aḥmad b. Ḥaqāiq al-Ma‘rifah fī ‘Ilm al-Kalām. t.t.: Muassasat al-Imām Zayd b. ‘Alī al-Thaqāfīyah, t.th.

Syamsuri, Hasani Ahmad. “Corak Pemikiran Kalam Tafsīr Fatḥ al-Qadīr: Telaah atas Pemikiran al-Shawkānī dalam Teologi Islam”. Tesis--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.