Islamy, Mohammad Rindu Fajar, Yedi Purwanto, Usup Romli, and Alwan Husni Ramdani. 2022. “Spiritual Healing: A Study of Modern Sufi Reflexology Therapy in Indonesia”. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 12 (2):209-31. https://doi.org/10.15642/teosofi.2022.12.2.209-231.