(1)
Fudholi, M. Konsep Zuhud Al-Qushayrî Dalam Risâlah Al-Qushayrîyah. Teosofi. J. Tas. Pem. Islam. 2011, 1, 38-54.