Analisa Sufistik Mimpi Nubuwwah dalam Proses Kenabian

Main Article Content

Lalu Agus Satriawan

Abstract

This article tries to scrutinize dreams as a prophetic command (nubuwwah) and happy news (mubashshirât) from Allah. The article describes the concept of prophethood, the concept of sainthood, the relation between prophethood and sainthood, and dreams as a part of prophethood. The article uses the interpretation method. Prophetic dreams are dreams where spiritual impressions are directly reflected by the heart without any intervention from the imagination. Dreams can be acquired and accessed with self-purification through mujâhadah al-nafs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Satriawan, Lalu Agus. “Analisa Sufistik Mimpi Nubuwwah Dalam Proses Kenabian”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 1, no. 1 (June 4, 2011): 18–37. Accessed June 9, 2023. https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/50.
Section
Articles

References

Anwar, Cecep Ramli Bihar (ed.). Menyinari Relung-relung Ruhani; Mengembangkan EQ dan SQ Cara Sufi. Jakarta: IIMAN, 2002.

Abdurrahman, Aisyah. Manusia, Sensitivitas Hermeneutika al-Qur’an, terj. M. Adib al-Arief Yogyakarta: LKPSM, 1997.

‘Afîfî, Abû al-‘Alâ. al-Tasawuf al-Thawrah al-Rûhîyah fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1963.

Afifi, Abu al-‘Elâ, The Mystical Philosophy of Muhyid Dîn Ibnl ‘Arabî. Cambridge: University Press, 1939.

‘Asqalânî (al), al-Hâfiz Ibn Hajar, al-Ru’â wa al-Ahlâm fi Dau’ al-Kitâb wa al-Sunnah. Kairo: Maktabah al-Turâth al-Islâmî, 1977.

Barakah, ‘Abd. al-Fattâh Abdullah. Al-Hakîm Al-Tirmidhî Wa Nazariyatuhu Fî Al-Walâyah, Vol. 2. Kairo: Ma‏tbû‘at Majma’ al-Buhûth al-Islâmîyah, 1971.

Chodkiewicz, Michel. Konsep Ibn ‘Arabî tentang Kenabian dan Kewalian, terj. Dwi Surya Atmaja. Jakarta: Sri Gunting, 1999.

Farâbî (al), Abu Nasr. Ârâ’ Ahl al-Madînah al-Fâdilah. Kairo: Maktabah Muhammad Ali Subaih, t.th.).

Fâris, Ibn. Mu‘jam Maqâyîs al-Lughah, diedit oleh ‘Abd. al-Salâm Hârûn, Vol. 6. Kairo: al-Qâhirah, 1371 H.

Ghazâlî (al), Abu Hâmid Muhammad. al-Munqidh min al-Dalâl. Beirut: al-Maktabah al-Sha‘bîyah, t.th.

-----. Ma‘ârij al-Quds fi Ma‘rifah Madârij al-Nafs, Muhammad Must‏afâ Abû al-A’lâ (ed.). Kairo: Maktabah al-Jundi, 1968.

-----. “al-Madnûn Bihî ‘alâ Ghayr Ahlihî” dalam Majmû‘ah Rasâil al-Ghazâlî. Kairo: Dâr al-Fikr, 1991.

Hujwiri (al), Ali Ibn Utsman. Kasyful Mahjub, terj. Suwardjo dan Abdul Hadi WM. Bandung: Mizan, 1992.

Ibn ‘Arabî, Muhy al-Dîn, al-Futûhât al-Makîyah, Vol. 2. Beirut: Dar Sâdir, 1972.

Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 2. Beirut: al-Maktabah al-Islâmî, Cet. Ke-2, 1978.

Juyûshi (al), Muhammad Ibrâhîm. al-Hakîm al-Tirmidhî; Muhammad Ali al-Tirmidhî 320 H Dirâsah li Athârihi wa Afkârihi. Kairo: Dâr al-Nahdah al-Arabîyah, 1980.

Ma’luf, Luis. al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lâm. Beirut: Dâr al-Mashriq, Cet. Ke-28, 1987.

Madkûr, Ibrâhîm. Fî al-Falsafah al-Islâmîyah, Vol. I. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, Cet. Ke-3, t. th.

Misrî (al), Ibn Manzûr al-Ifriqî. Lisân al-‘Arab, Vol. 15. Beirut: Dâr Sâdir, 1990.

Najati, Muhammad ‘Utsman. Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, terj. Gazi Saloom. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Nasution, Harun. Islam Rasional. Bandung: Mizan, 1998.

Qurtubî (al), Abî al-Abbâs Ahmad b. ‘Umar. Talkhîs Sahîh al-Imâm Muslim, diedit oleh Ra’fat Fauzi Abd. Al-Ghani, Vol. II. Kairo: Dâr al-Salâm, Cet. Ke-2, 1993.

Shirâzî (al), Sadr al-Dîn Muhammad. al-Mazâhir al-Ilâhîyah, ditahqiq oleh Sayed Jalâl al-Dîn al-Ashtiyânî. Qum: Markaz Intishârât Daftar Tablîghât Islami, Cet. Ke-2, 1419 H.

Sharif, M. M., A History of Muslim Philosophy with Short Account of Other Disciplines and The Modern Renaissance in Muslim Lands, Vol. I. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

Suhrawardi (al), Shihâb al-Dîn. Hayâkil al-Nûr, diedit oleh Muhammad ‘Alî Abû Rayyân. Kairo: al-Maktabah al-Tijârîyah al-Kubra, 1957.

-----. Hikmah al-Ishrâq, diedit oleh H. Corbin. Teheran: Academie Imperiale Iranienne De Philosophie, t. th.

Tirmidhî (al), Abû ‘Abd. Allâh Muhammad ibn ‘Alî al-Hakîm. Kitâb Khatm al-Auliyâ‘, ditahqiq oleh ‘Uthmân Isma’îl Yahyâ. Beirut: al-Matba’ah al-Kâtûlikîyah, 1965.

-----. al-Jâmi‘ al-Sahîh wa Huwa Sunan al-Tirmidhî, Vol. IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, t.th.

Tûsi (al), Abû Nasr al-Sarrâj. al-Luma‘. Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, 1960.