(1)
Syarif Hidayatullah. Dimensi Tafsir Sufistik-Falsafi Guru Sekumpul Dalam Risālah Wasīlah. MJKTH 2023, 13, 96-125.